Suomeksi
Referenslitteratur

Referenslitteratur

Kommentarerna är sammanställda av Birgitta Sarelin och fakta är hämtade ur följande källor:

Tor Andræ: Nathan Söderblom. J.A. Lindblads förlag, 1931

Allan Arvastson: Svensk psalm genom tiderna. Liber Läromedel, 1975

Maj-Len Backlund: Viola Renvall Krokfors. Minnesruna i SFV-kalendern 1998.

Sixten Belfrage: 1. Kommentar till psalmer. Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg under redaktion av Olav Ahlbäck och Gunnar Tideström. Trettonde delen. Svenska Litteratursällskapet i Finland 403:1–2, 1963 och 1964

Mårten Björkgren: Drama och dialog. Olov Hartman som homilet under åren som församlingspräst 1932-1948. Åbo Akademis förlag, 1999

Lennart Ekholm & Eric Nilsson: Vi studerar Psalmer och visor 76. SKS Verbum, 1976

Sixten Enlund: Förord till Sulo Salonen: Motetter i urval. Canto, 1998

Evangelieboken. Kyrkohandbok II för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av kyrkomötet den 8 maj 1999 Församlingsförbundets Förlags Ab, 2000

Evangelisches Gesangbuch. Online

Harald Göransson: Koralpsalmboken 1697. Studier i svensk koralhistoria. Gidlunds bokförlag, 1992

T.I. Haapalainen: Några bidrag till proveniensbestämningen av 1600-talets nordiska koraler. Institutionen för praktisk teologi vid Åbo Akademi. Skrifter nr 3, 1972

T.I. Haapalainen: S.A. Forsius Någhra Nyia Psalmers, Loffsångers och Andelighe wijsors Thoner (etc). Institutionen för praktisk teologi vid Åbo Akademi. Skrifter nr 6, 1973

Gösta Hagelin: Människoöden i psalmboken. J.A. Lindblads förlag, 1943

Karl-Johan Hansson: Palmcrons sångpsaltare. En svensk 1600-talshandskrift, dess ursprung, innehåll och plats i spänningsfältet mellan reformert och luthersk tradition. Åbo Akademis förlag, 1992

Karl-Johan Hansson: Sång på vägen. Församlingsförbundets Förlags Ab, 1981

Gunnar Hillerdal: En ny sång vill jag sjunga… På väg mot den nya psalmboken. Proprius, 1983

The Hymn. A Journal of Congregational Song. Volume 52 No. 1 January 2001

Harald Ivarson (sammanställning, komplettering och redigering): Bibeln i våra psalmer. Bokförlaget Origo och Svenska Bibelsällskapet 1994

Idar Karevold: Om Lindemanfamiliens bidrag til den norske musikalske folkeopplysning. – Ingår i Jeg løfter opp til Gud min sang, red. Jørund Midttun. Liturgisk senter – Erkebispegården, Liturgisk skriftserie nr. 9. Tapir Akademisk Forlag, 2003

Johannes Kulp: Die Lieder unserer Kirche. Eine Handreichung zum Evangelischen Kirchengesangbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Arno Büchner und Siegfried Fornaçon. Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch. Hrsg von Christhard Mahrenholz und Oskar Söhngen unter Mitarbeit von Otto Schlißke. Sonderband. Vandenhoeck & Ruprecht, 1958

Laulamme virret tutuiksi. Aineisto uusien, vanhojen ja muutettujen virsien opettelemiseksi. Toim. Erkki Kurronen, Mikko Malkavaara, Marjatta Saari-Musakka. SKSK-Kustannus Oy, 1987

Lennart Linder: Väckelsesång och läsarpsalm i Den svenska psalmboken. Verbum, 1987

Lars Åke Lundberg & Anders Frostenson: Mitt ibland oss. Verbum, 1969

Inge Löfström: En bok om Britt G. SkeabVerbum, 1982

Oscar Lövgren: Lina Sandell. Hennes liv och sångdiktning. Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland r.f., 1965

Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon. Gummessons bokförlag, 1964

Mot en ny sång. Två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen. Red: Sven-Åke Selander & Anna Jönsson. Religio 49. Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund, 1998

Musikens värld. Musik i ord och bild. Ab Kulturhistoriska Förlagen, MCMLXXVII (1977)

Måne och sol – tankar kring psalmer. En morgonsamlingsbok för lågstadiet. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 1998:4, 1998

Per Olof Nisser: Änglarna sjunger i himlen och andra psalmer. Bakgrund, tema, perspektiv, Verbum, 2002

Rune Pär Olofsson: ”… och ett oändligt hem.” Om Anders Frostenson och hans väg till den nya psalmen. Verbum, 1981

Bror Olsson: Psalmboken som folkbok. – Ingår i Pleijel–Olsson–Svensson: Våra äldsta folkböcker. 1967

Reijo Pajamo: Menkää maitten ääriin asti. Suomalaisen virsikirjan lähetysvirsistä, niiden taustasta ja tekijöistä. Kirjaneliö, 1980

Psalmernas väg I–II, Wessmans, 2014, 2017

John Ronnås: Våra gemensamma psalmer. Kommentarer till psalmbokens 325 första psalmer. Verbum, 1990

Bernard Ruffin: Fanny Crosby. Heroes of the Faith. Barbour and Company, Inc, United Church Press, 1976

Runeberg i psalmboken. Red. Birgitta Sarelin. Åbo Akademis förlag, 2003

Martin Rössler: Liedermacher im Gesangbuch. Liedgeschichte in Lebensbildern. Calwer Verlag, 2001

Stanley Sadie & Alison Latham: Musikguide. Översättning Lars Sjöberg. Bonniers, 1987

Birgitta Sarelin: Behålla och förnya. Den finlandssvenska psalmboksrevisionen 1975–1986. Åbo Akademis förlag, 1998

Birgitta Sarelin: Musiken i kyrkan. Några utvecklingslinjer i den klassiska kyrkomusikens och kyrkovisans historia. Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi nr 48, andra reviderade och utökade upplagan, 2005

Olav D. Schalin: Karl Olander. – Svenskt kyrkoliv i Finland. Årsbok för de svenska församlingarna 1943. XXI årgången, red. G.O. Rosenqvist, 1942

Göran Selén: Kyrkomusiken i Borgå. Festskrift till Borgå Domkyrkokörs 50-årsjubileum, Borgå svenska domkyrkoförsamling, 1974

Sven-Erik Bäck. En bok om musikern och medmänniskan. Red. Jan Lennart Höglund. Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr 88, 1999

Den svenska psalmboken. Text- och musikkommentarer. Volym 3. Slutbetänkande av 1969 års psalmkommitté. Statens offentliga utredningar 1985:18, 1985

Marilyn Kay Stulken: Hymnal Companion to the Lutheran Book of Worship. Fortress Press, Fifth Printing 1994

Lauri Viljanen: Runeberg och hans diktning 1837-1877. Schildts, 1969

Andrew Wilson-Dickson: Musik i kristen tradition. Från tempel och katedraler till kyrkor och torg. Övers. Birgitta Hörnlund och Katarina Sjöström. Svensk bearbetning: Folke Bohlin. Verbum, 1996

Zacharias Topelius skrifter, digital utgåva, Svenska litteratursällskapet